Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17  
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
                         ЗАБЛУДИТЕ И ИСТИНИТЕ ЗА
       ПРИЗВАНИЕТО ЛЕКАР, НАРЕЧЕНО "ПРОФЕСИЯ"


                                          д-р Р. Георгиева
                           

   В първата книга на Библията четем:
 „След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, и по Наше подобие;...”   Битие 1:26

„И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.”   Битие 2:7

Бог сътвори човека. Сътвори го по Свой образ и подобие.
Бог даде живота на човека, даде му от Своето дихание.
Човекът също има триединна същност: дух, душа и тяло.
Човекът на земята е в човешко, тленно тяло след грехопаданието на Адам и Ева. Бог му даде определени години живот на земята. От първоначалния Божий план, човекът да бъде безсмъртен е останал само копнежът за безсмъртие в сърцето на всеки един човек.
Защо все пак трябва да живеем определено време на земята, след като така или иначе ще дойде краят на тленното ни тяло?
Защо са всичките тези 70-80 години?

                              

   Защото нашият Творец е много милостив, защото Той ни обича и защото иска всеки един човек да спаси душата си от вечната смърт, която заслужи след падането в грях. Бог иска всеки сам, доброволно, в пълно съзнание и самостоятелно решение и от любов да избере Господ Исус Христос за свой Спасител. Да Го приеме в сърцето си и да получи вечен живот.
   Един човешки живот на земята е необходим за извършване на промяната в грешното му и закоравяло сърце. И не само промяна, но и растеж, израстване и даване на плодове.
   Един човешки живот е необходим, за да се извърши пречистването на сърцето и да остане само чисто злато. Защото Бог иска да сме святи и чисти, какъвто е и Той. Само такива можем да влезем в Неговото царство. А ставаме святи и чисти, само след като приемем Исус в сърцето си и чрез кръвта Му, пролята за нас на Голгота.
   Грехът донесе на човека не само смърт, но и болести. Бог знае това. Бог знае, че животът ни на тази земя стана тежък и труден. Той изпрати Своя Единороден Син, който в човешки образ изпита всичко, което ние изпитваме - болки, страдания, изкушения. Бог знае, че сатана непрекъснато ще ни атакува и затова Той даде много важни и полезни за оцеляването ни заповеди, които ако ги изпълняваме ще имаме добро здраве, спокойствие, мир, ще избегнем много неприятности и беди в живота си. Но ако ги нарушаваме ще ни съпровождат злините, желани от сатана, който иска да погуби и телата и душите ни. Така и на фронта на телесната ни същност се води война между доброто и злото!
Но не трябва да забравяме, че Нашият Създател никога не ни забравя, никога не ни оставя и че всичко държи под контрол. А как би могъл да ни забрави и изостави, след като сме толкова специални създания за Него?

 „...защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя"..Евреи 13:5
 „...Защото очите на Бога са върху пътищата на човека,
И Той гледа всичките му стъпки”...
Йов 34:21

   Бог се грижи както за духовното ни състояние, така и за физическото ни.
За духовното призовава духовни учители, пастори, мисионери, а за физическото ни състояние призовава избрани от Него хора, които да помагат на болните и да ги лекуват. Как ги избира? Не знаем, но непременно трябва да са със сърца пълни с любов и състрадание към ближния и болен човек.

   Тези хора, с призвание да лекуват болни хора се наричат лекари.
   Днес това призвание е заменено с „професия”.

   Нека прочетем какво е определението на термина професия:
   ” Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация.”

    А сега нека прочетем какво е днес светското определение за лекар:
   „Лекарят е лице, което притежава образователно-квалификационната степен "Магистър по медицина" и има право да упражнява медицинска дейност. Лекарите провеждат изследвания; усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи; провеждат медицински прегледи, клинични изследвания и поставят диагнози; прилагат профилактични или лечебни мерки.”  Или има едно единствено условие да стане даден човек лекар: „да притежава образователно-квалификационната степен "Магистър по медицина" т.е. да има диплома.

   Или накратко в „професията” лекар:
   - има продължително обучение, подготовка,
   - има натрупване на знания и умения,
   - има придобиване на образование,
   - има титла,
   - има упражняване на трудова дейност,
   - има професионална организация,
   - има медицински прегледи,
   - има клинични изследвания,
   - има поставяне на диагнози и
   - има прилагане на профилактични и лечебни мерки.

                         

   Има един въпрос, който трябва да се зададе на всеки, който иска да стане „лекар”, на всеки, който е на прага на дългата подготовка за тази „професия”:

   Защо искаш да станеш лекар ?

   И ако всеки кандидат би отговорил много искрено, така както е вътре в сърцето му, отговорите биха били такива:
   - Защото баща ми или някой в семейството е лекар.
   - Защото това е престижна и стабилна професия.
   - Защото като съм лекар получавам титла, самочувствие и се издигам над останалите.
   - Защото като лекар ще мога да имам много пари.
   - Защото за лекарите винаги има работа.
   - Защото искам да стана изтъкнат лекар и да имам слава
и т.н.
  
   Със сигурност такива са мислите, целите и стремежите на кандидатите, съдейки по „продукта”, който излиза и се реализира в практиката на бойното поле наречено „здравеопазване’. Такива кандидати след като завършат медицинското си образование би било подходящо да не присвояват името лекар, а да се наричат например „висши медицински работници, с медицинска професия”. Или с титла ВМР! Ето как би изглеждало: ВМР Стоян Драганов....... Така това вече е точно и ясно, и коректно!

   Има и друг вид лекари, които са лекари по призвание. Това са истинските лекари, които трябва да носят това име. Бог е вложил в сърцата им желание да служат на другите от любов и състрадание към тях и ги е призовал за служба! Ръководи ги, напътства ги, помага им, дава им разум и сила, и разбира се изисква от тях!

   В заключение можем да кажем, че има:
   - „лекари” без призвание
и
   - лекари по призвание

   Каква е разликата все пак между тези два вида лекари.
   „Лекарите” без призвание са учещи се, амбициозни хора и водещите мотиви в живота и в реализирането им са насочени само към собствената им личност. Те издигат своето ЕГО над всичко като се стремят то да расте. Стремят се другите да ги забележат, да ги имат предвид и да имат респект от тях. И така с издигнатото си ЕГО те се устремяват към кариерата. Титлата им е в основата на високото им самомнение и самочувствие като задължително се приобщава и гордостта. Всичко това враства в сърцето им и го закоравява като заслепява и очите им.
   Всичко това според Божия стандарт е грях!
   Тези здравни работници в работата си разчитат единствено на собствените си сили и човешките постижения в науката или обобщено разчитат на:
   - това което са научили от учебниците написани от учени хора,
   - това, което са научили от обучаващите ги преподаватели и професори,
медицинската техника, лечебните и лекарствени средства.

Резултатът от цялата им дейност не е висок, защото не са благословени от Бога!
„...Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат"   Яков 4:6

   1. Не са благословени, защото те не вярват, не разчитат и не уповават на Бога.
   2. Не са благословени, защото нямат мъдрост! Имат знания, НО нямат мъдрост!
„Притчи 9:10 „..Страх от Господа е начало на мъдростта...”
   3. Работата им не е благословена, защото те са си издигнали други богове като егото, титлата, професията, парите, славата.
Това е идолопоклонство. А това е грях пред Бога!

Бог ни заповядва:
„Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир, ...да не им се кланяш нито да им служиш...”   Изход 20:

   4. Работата им не е благословена, защото те не лекуват болните със сърце изпълнено с милосърдие, те не „обичат ближния като себе си”. Те лекуват болния човек по задължение, защото това е просто „професията” им и ги лекуват за пари.

   5. Резултатът от цялата им дейност не е висок и защото те нямат сила! Нямат сила, защото не търсят Източника на силата, който е Господ, източникът на живота. Не уповават на Него, а търсят сила в лекарствата.

   И какъв парадокс се получава – за Божието творение, за човека, когото Бог обича толкова много, заради когото Бог изпрати Единородния Си Син, за да извърши спасението му се грижат хора,
   - които не обичат това творение,
   - които нямат сила,
   - които нямат благословение,
   - които не са призвани.

   Днес по света има много висши здравни работници, тесни специалисти, богата фармацевтична промишленост, много модерна медицинска техника и технологии, клиники, много болници, за здравеопазване се дават милиони бюджетни средства, има световна здравна организация, извършват се грандиозни „реформи”, правят се модерни програми и проекти, а..болните човеци стават все повече, все по-лошо са лекувани, все по-недооздравяли са, и цялостното състояние на здравето на хората е все по-лошо! Все по-лошо е, когато казват „колко много е напреднала науката”!

Непременно трябва да подчертаем и още един факт: там където има такива здравни висши работници, там винаги има, според тях,  „материално недооценяване на труда им”, поради което те вземат нещата в свои ръце! и доограбват изпадналите в беда и нямащи друг изход болни и нещастни човеци и техните близки! Това се случва, поради всичко казано дотук.
Но такива „здравни работници” е имало и по времето на Исус, а и нявярно винаги са съществували.
Ето какво четем в пета глава от „Евангелието според Марко":
"И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле...”

   Бог вижда всичко!
   Бог е справедлив и справедливо ще съди делата на всички.
   Идва „оня ден”, когато изправени пред Големия Бял Престол всеки ще отговаря:  "... След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.” Откровение 20

„Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост.” Яков 2:13

   Бог е много справедлив и иска от човеците да имат милост! А колко по-голяма милост трябва да се показва към болния и страдащ човек?

„Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам ......” Матей 12:7

   Лекарите по призвание са истинските лекари призвани да бъдат лекари. Те са носители на висок християнски морал, на отговорност, смиреност, милосърдие, състрадание, търпеливост, почтеност, скромност и най-важното те обичат болния човек!
Те са станали лекари, за да помагат на болните човеци!

Те са много успешни в работата си, наречена служене на другите, защото черпят от непресъхващият извор на мъдрост и сила!
   Истинските лекари са избрани от Господа. Те вярват и уповават на Него. Те са издигнали високо Христовото име и Го следват.
На първо място в живота им е Исус Христос и служението им.
Те не издигат себе си, не издигат его-то си, не търсят слава, нито търгуват с това, което им е дал Бог.


   Да си лекар е да даваш на другите!

   Да даваш време, сили, знания, умения, всичко от себе си и да даваш от любов към ближния си.
   Да си лекар е да вземеш доброволно и с търпение своя кръст и да го носиш непрекъснато.
   Най-великият Лекар над лекарите е Господ Исус Христос. Преди 2000 години Той даде Себе Си като неповторим пример, за всички ни, на любов към човека. Той носеше Своя кръст на служене ден и нощ, непрестанно. Хиляди го следваха и вярваха очаквайки изцеление. И ставаха чудеса. Слепи проглеждаха, глухи прочуваха, сакати прохождаха, прокажени оздравяваха. Голяма сила носеше със Себе Си, силата на Божията любов.
"И една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, и бе иждивила за лекари целия си имот, без да може да се излекува от никого,
се приближи изотзад и се допря до полата на дрехата Му; и на часа престана кръвотечението й. И рече Исус: Кой се допря до Мене?..
Но Исус каза: Някой се допря до Мене, защото Аз усетих, че сила излезе от мене...”Лука 8:

   Призванието лекар е дар от Бога!
   Лекарят по призвание, е благословен от Бога.
   Лекарят по призвание, е смирен, защото знае Кой дава силата и мощта в лечението и оздравяването на страдащите му пациенти. Знае и Кой дава на самия него сили, мъдрост, знания и умения. Милосърдие и състрадание изпълват сърцето му.
   Исус нямаше почивен ден. Исус нямаше дори почивен миг. Тълпите от болни и страдащи Го търсеха, следваха и след като всички оздравяваха се изпълваха с радост. Исус имаше сила. А болните имаха вяра. И ставаше чудото на изцелението!
   И днес болните са същите, страдат и се надяват на лекаря.
   Лекарят трябва да има сила и вяра.

   Без силата от Бога и вярата в Господа лекарят нищо не може да направи!

   Лекарят по призвание се оставя да бъде воден от Духа в служенето си на болните и страдащите. Святият Дух изпълва тези лекари, Святият Дух ги напътства, ръководи, дава им мъдрост, сила и дълготърпение. Бог знае как да ръководи събитията, срещите, знае къде е правилният лекар, знае болният от какво най-много се нуждае, знае кое е най-доброто лечение и лекарство. Където е присъствието на Господа всичко става и завършва успешно и всичко е за Божията прослава и спасението на душата.
Колко пъти изпаднали в беда поради болест хора, непокаяни, неправедни, след успешното изцеляване се обръщат към Исус и се спасяват и душите им! Бог използва призваните лекари за постигане на Своите планове за хората. Всичко, каквото трябва да стане става.

   Най-успешният лекар е този, който е призван от Господа,
който има силна вяра в Него, който уповава на Него,
който обича болните си пациенти, който се моли непрестанно за всичко, който е смирен и носи кръста си с милост и търпение.


   Тогава и лекарствата „имат” сила, и операциите са успешни, и болестите са победени и дори стават чудеса! Слава на Бога!

   Вярващият лекар с призвание е най-близко до човека, който има нужда от помощ за тялото, но и за душата му. Защото този лекар е носител на Господ Исус Христос в сърцето си. Тези лекари са истински светилници за околните. Където са те, всичко е благословено!

   Болните трябва да имат вяра в Бога и доверие на лекаря. Тогава стават чудесата.

   Примерите по света на успешните лекари с призвание са много. Можем да споменем американския лекар Бенжамин Карсън, който е професор по неврохирургия, пластична хирургия, онкология и педиатрия - негърчето от гето, което на 10 годишна възраст вече знае, че иска да стане лекар, който минава през невероятните трудности на бедността и с неотлъчната Божия помощ става един от най-успешните лекари неврохирурзи в света!
Д-р Чанси Крандел е световно известен кардиолог, авторитетен учен и вярващ християнин, който казва на пациентите си ”Разбира се ние ви предписваме всички необходими медикаменти, но ще ви добавим и молтва!” Поставя ръце на болния и казва-молим се за изцерение! При всеки сърдечно болен прилага и молитва към лекарствата! Ефектът е невероятен-казва християнският лекар! „Моля се за пациентите си, защото медицината е безпомощна и тогава се дава място на чудото”.
Но дори и силната му вяра не би могла да го подготви за това, което веднаж неочаквано се случва в Южна Флорида, когато пациент на име Джеф Маркин идва в спешното отделение и пада на пода от сърдечен удар. В продължение на 40 минути доктори и сестри правят всичко възможно, но сърцето не проработва. Тогава позвъняват на д-р Крандел, който имал визитация в болницата по това време. „Когато влязох спешното приличаше на бойно поле и се чуваха постоянни изстрели от електрошока, но нищо не ставаше, докторите потвърждаваха това, което вече бе ясно-смъртта на Джеф Маркин. Вече повече от час без сърдечна дейност. Тялото бе започнало вече да се подува и изменя. Аз казах –дайте да приключваме, запишете го и това е за съжаление”. Но излизайки от залата д-р Крандел получил обаждане от Бог! „Глас ми каза - Върни се и се моли за този човек! Аз погледнах тялото и си казах-Боже, Боже какво още да се моля! Но изведнаж думи дойдоха в устата ми –Боже, Отче викам към Теб за душата на този мъж Боже! Ако той все още не Те познава като свой Бог и Спасител, върни го от смъртта, Боже!” Въпреки недоволството на колегите, които подготвяли тялото за моргата, д-р Крандел настоявал да направят още един последен опит с електрошока. „И доктора, когото помолих дойде с педалите за електрошока, друсна веднаж мъртвия Джеф и за очудване на всички на монитора се появи перфектен сърдечен ритъм...гърдите започнаха да се движат и той започна да диша сам! И аз казах, ето как измолихме този човек да възкръсне! Помолих се в името на Исус и ето Джеф се върна!
А какво става с покойния по това време Джеф? Каза, че излязъл от тялото си и преминал „оттатък” и отишъл в „отвъдното”. Видял своя ангел пазител, тогава го обзема чувство на мир. Джеф се събудил за втори живот! Лекарите не могат да обяснят това чрез науката.
   Д-р Крандел казва, че това е случай в който Бог силно и ясно се намесва в човешкото ежедневие! „Като учен, кардиолог и човек, който обича медицината, мога да кажа, че никога не съм виждал подобно нещо! Но това е възкресение и е истина!”

   Един живот се върна от смъртта. Джеф не е бил вярващ преди, не е ходел на църква, не е бил чел Библията, но това преживяване го прави да повярва и че Бог има план за живота му. Има чувство, че трябва да бъде проповедник и свидетелства, че съществуват чудеса, както стана с него.

   В България има Българска Християнска Медицинска Асоциация. Неин председател е д-р Кирил Свиленов, син на проф. д-р Дечко Свиленов-автор на книгата “Еволюция и сътворение”, който е биолог, има богословско образование.

   Колко са знайните и незнайни лекари християни по света, които с вяра в Бога са се посветили на болните хора и прославят Господа със своя живот, с дарбата, която им е дал да са добри лекари.
   Действителността днес по света и у нас на здравеопазването е доста тъжна. У нас висши здравни работници заемат системата от върховете до най-ниските етажи. Резултатите са плачевни. И нито постоянните реформи, нито законите, нито Хипократовата клетва, нито наредбите помагат и подобряват нещо.
   Малко са лекарите по призвание. А без Бога нищо не е благословено.
   Бог, Който е Създателят на живота,
   Бог Който поддържа живота във всеки един миг,
   Бог, Който е източникът на живота, не може да бъде подменен с нищо!
   Не може без Божието благословение нито едно лекарство, съдържащо мъртвите химически съединения да лекува успешно, нито да дава здраве, нито живот.
   Без Божията намеса нито една рана не може да зарастне, нито един оперативен шев да заздравее, нито един удар на сърцето да удари, нито едно вдишване дори.
   Но Бог помага въпреки всичко на всички, защото милостта Му е безкрайна.
   Има много изтъкнати и успешни лекари християни по света.
ъществува т.нар. „Световна мрежа на лекарите християни“ (World Christian Doctors Network). Ако отворите в интернет и потърсите WCDN - World Christian Doctors Network ще научите много важни и интересни неща. На техните световни конференции и събирания се представят случаи със свръхестествени изцеления, представя се Божията свръхестествена намеса в работата им, защото Бог е жив и се прославя. Там присъстват и невярващи лекари, а и в ежедневната им работа винаги се вижда разликата между медицинските висши работници и лекарите по призвание.

висш медицински работник                        лекар с призвание

издигнато его и гордост                                 смирение
разчитат само на себе си и на науката           с науката и уповава на Бог
приема работата си като професия                 има призвание
безразличие към болния                                обича ближния си, болните
не вярва в Бога                                             вярва в Бога
не вярва в чудеса                                         вярва в чудеса
стреми се към парите                                    парите не са цел в работата му
има „светски морал”                                      има висок християнски морал
не дава добър личен пример                         показва Исус чрез живота си
има слаби резултати                                      има отлични резултати
не е благословен                                           благословен е

   Целта на тази тема е да се изяснят няколко неща:
   - Всеки не може да бъде лекар, трябва да има призвание
   - Лечението на болните не трябва да бъде поле за бизнес, за търговия, за реализиране на лични амбиции.
   - без любов към болните и хората не може да се упражнява успешна лечебна дейност.
   - без Божието благословение не може да се лекуват успешно болни хора.
   - човекът е Божие творение, източникът на живота и здравето му са само и само от Бога.
   - Всеки, който се занимава с лечебна дейност трябва да знае, че носи много голяма отговорност, защото обектът на дейността му е върху Божието творение – човекът, когото Бог много обича и никак не го е оставил, нито забравил! Особено големи грехове са натрупали онези „здравни работници”, които убиват невинни, неродени още човеци, с което печелят пари!

   Болестите са резултат от греха.
   Преди 2000 години Господ Иисус Христос дойде на тази земя в човешки образ, за да спаси погиналото човечество. Неговата жертва на Голгота изкупи греха и болестите на хората.

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”   Исая 53

   Всеки един човек на земята трябва да знае, че Бог толкова много обича хората, че прати Единородния си Син, за да спаси света и да не загине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот!

   Бог работи неуморно за спасението на човешките души. Работи ден и нощ! Защото на малката ни и красива планета ври и кипи!
   Сега е усилно време за спасение!
   Бог работи чрез човеците и ангелите си.
   Бог работи чрез човеците, познали Бога! Дали са пастири, апостоли, или лекари с призвание, дали са обикновени пенсионери или учители, за Него е важно всеки да си е на мястото. Всеки повярвал и новороден християнин трябва да държи словото и да е в готовност да благовества!

   Като християни трябва да СЕ НАУЧИМ ДА ЧУВАМЕ БОЖИЯ ГЛАС, КОЙТО НИ ВОДИ! 
 За да чуваме този глас, всички пречки между вярващия и Бога трябва да бъдат премахнати! - идоли, неизповядани грехове, пороци.

   Бог дава време, когато ни отделя от „света”, за да ни научи, за да ни изпита верността и послушанието. Поставя ни задачи, следи как ги изпълняваме и ако се справим ни поставя по-големи и нови задачи!
Бог ни води какво и къде да работим!

   "Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и тоя, който получи двата спечели още два. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях, И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал; и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал; ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. А тоя БЕЗПОЛЕЗЕН слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби."
„ Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.”     Матей 25

   Исус се възнесе на небето и предаде имота си на нас вярващите!
   На всеки са дадени дарби и таланти за служенето му тук на земята.
   Исус ще се върне и ще иска обяснение от всеки един как е използвал това, което е получил, защото на човек му се дава, за да разработва това което му е дадено за другите!
   На човек не му се дават талантите, за да ги използва за себе си!
   Така и лекарят не може да използва дарбите си, за да издига своето ЕГО, за да издига ГОРДОСТТА си, за да трупа пари.
   Той трябва да СЛУЖИ на другите, защото е Божий служител!

   За всеки един човек Бог има план. Всеки един човек на земята трябва да се срещне с благовестието. И тази среща става чрез изпратени човеци!
Защото Исус дойде на този свят, за да спаси погиналото:

„Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”  
Лука 19:10

   Сега Той е в славата си отдясно на Отец, а тук сме всички ние - Неговото тяло и трябва да продължаваме работата по спасението на погиналото!

   Бог разчита на нас, защото: „И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.”   Лука 10:2

   Бог разчита на нас и не иска да сме като: „И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.”   Матей 21

   Не иска да даваме само листа, а и плодове!

   Бог иска да ни е земеделеца: „Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.”  Йоан 15

   „8. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод....”  Йоан 15:

   Има един лекар, който беше избран да напише една от най-хубавите книги в Библията и това е свети апостол и евангелист Лука, написал "Евангелието на Лука". Този високообразован мъж ни дава най-пълния и подреден летопис на живота на Спасителя. Чрез написаното с любов Евангелие, Лука показва голямата обич на Исус към всички хора, бедните и онеправданите, независимо от произхода им.

   Само един човек с милосърдно сърце, каквото е сърцето на лекаря с призвание, може да разбере сърцето на Исус!

   Лука е истинският лекар с призвание. Той е написал и книгата "Деянията на Апостолите", която всъщност е Деянията на Святия Дух.
   Лука е благословен от Бога.
   Не ни ли казва Господ, чрез св. ап. Лука какво е призванието на истинския лекар и каква е мисията му на тази земя ?
   Казва ни, да служи на Господа!
   Да служи с цялото си сърце, с цялата си душа и ум и с всичките си сили до края на живота си на земята, да служи според Божието призоваване!
  
   Амин.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 
 
Ако познавате лекар по призвание и желаете да разкажете за него, пишете на следния електронен адрес: pokayanie@mail.bg
 

 


 
Share |
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 

 Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт. Откровение 12:11

 

 
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 
 
 
 
           
             
             
             
eXTReMe Tracker