Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   ПОДРОБЕН КАТЕХИЗИС КЪМ УЕСТМИНСТЕРСКАТА ИЗПОВЕД НА ВЯРАТА ОТ 1647 г.
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


ПОДРОБЕН КАТЕХИЗИС
КЪМ
УЕСТМИНСТЪРСКАТА ИЗПОВЕД
НА ВЯРАТА от 1647 г.
 

1 Въпрос: Какво е основното и най-висше предназначение на човека?

Отговор: Основното и най-висше предназначение на човека е да прославя Бога1 и пълноценно да се радва на присъствието Му, завинаги2.

1 Римл. 11:36; I Кор. 10:31 / 2 Пс. 73:24-28; Йоан 17:21-23

 

2 Въпрос: По какво разбираме, че има Бог?

Отговор: Прозрението от природата в човека и действията на Бога говорят ясно, че има Бог1; но само Неговото Слово и Дух дават достатъчно и ефективно откровение за Него на хората с цел тяхното спасение2.

1 Римл. 1:19-20; Пс. 19:1-3; Деян. 17:28 / 2 I Кор. 2:9-10; II Тим. 3:15-17; Ис. 59:21

 

3 Въпрос: Какво представлява Божието Слово?

Отговор: Святото Писание на Стария и Новия Завет съставляват Божието Слово1, единственото ръководство за вяра и послушание2.

1 II Тим. 3:16; II Петър 1:19-21 / 2 Еф. 2:20; Откр. 22:18-19; Ис. 8:20; Лука 16:29,31; Гал. 1:8-9; II Тим. 3:15-16.

 

4 Въпрос: По какво разбираме, че Писанието е Божие Слово?

Отговор: Писанието самó разкрива, че е Божие Слово чрез своето величие1 и чистота2, чрез съгласуваността на всичките му части3 и всеобхватността на учението му като цяло, за което трябва да се отдаде слава изцяло на Бога4; чрез просветлението, което носи, и силата си да убеждава и променя грешниците, да утешава и назидава вярващите по пътя към спасението5. Но единствен Божият Дух, свидетелстващ чрез Писанието в сърцето на човека, е способен напълно да ни убеди, че то действително е Божие Слово6.

1 Ос. 8:12; I Кор. 2:6,7,13; Пс. 119:18,129 / 2 Пс. 12:6; 119:140 / 3 Деян. 10:43; 26:22 / 4 Римл. 3:19,27 / 5 Деян. 18:28; Евр. 4:12; Яков 1:18; Пс. 19:7-9; Римл. 15:4; Деян. 20:32 / 6 Йоан 16:13-14; I Йоан 2:20,27; Йоан 20:31

 

5 Въпрос: Какво е основното, на което ни учи Библията?

Отговор: Библията ни учи преди всичко в какво човек трябва да вярва по отношение на Бога и какво Бог изисква от човека1.

1 II Тим. 1:13

 

6 Въпрос: Какво ни разкрива Библията за Бога?

Отговор: Библията ни разкрива какво представлява Бог1, кои са личностите в Триединството2, какви са Неговите декрети3 и как се изпълняват те4.

1 Евр. 11:6 / 2 I Йоан 5:17 / 3 Деян. 15:14-15,18 / 4 Деян. 4:27-28

 

7 Въпрос: Какво е Бог?

Отговор: Бог е Дух1, безграничен в Своето същество2, слава3, благословеност4 и съвършенство5; вседостатъчен6, вечен7, неизменим8, неразгадаем9, присъстващ навсякъде10, всемогъщ11, всезнаещ12, премъдър13, пресвят14, най-справедлив15, най-милостив и благодатно щедър, дълготърпелив и изобилстващ с доброта и истина16.

1 Йоан 4:24 / 2 Изх. 3:14; Йов 11:7-9 / 3 Деян. 7:2 / 4 I Тим. 6:15 / 5 Мат. 5:48 / 6 Бит. 17:1 / 7 Пс. 90:2 / 8 Мал. 3:6; Яков 1:17 / 9 III Цар. 8:27 / 10 Пс. 139:1-13 / 11 Откр. 4:8 / 12 Евр. 4:13; Пс. 147:5 / 13 Римл. 16:27 / 14 Ис. 6:3; Откр. 15:4 / 15 Втор. 32:4 / 16 Изх. 34:6

 

8 Въпрос: Има ли повече от един Бог?

Отговор: Съществува само един живият и истинският Бог1.

1 Втор. 6:4; I Кор. 8:6; Йер. 10:10

 

9 Въпрос: Колко Личности са в Триединството?

Отговор: В Триединството са три Личности Отец, Син и Свят Дух. Трите са един, истински, вечен Бог; еднакви по Своята същност, равни по сила и слава, макар че се разграничават по личностните Си особености1.

1 I Йоан 5:7 ; Мат. 3:16-17; 28:19; II Кор. 13:14; Йоан 10:30

 

10 Въпрос: Какво е характерно за трите Личности в Триединството?

Отговор: Характерно за Отец е, че дава единородство на Сина1; за Сина че е единороден от Отца2, за Святия Дух че произлиза от Отца и Сина, през цялата вечност3.

1 Евр. 1:5-6,8 / 2 Йоан 1:14,18 / 3 Йоан 15:26; Гал. 4:6

 

11 Въпрос: По какво разбираме, че Синът и Святият Дух са Бог, равни с Отеца?

Отговор: Писанието разкрива, че Синът и Святият Дух са Бог, равни с Отца като им приписва такива имена1, атрибути2, дела3 и такова поклонение пред тях4, каквито са присъщи само на Бог.

1 Ис. 6:3,5,8; срв. Йоан 12:41 и Деян. 28:25; I Йоан 5:20; Деян. 5:3-4 / 2 Йоан 1:1; Ис. 9:6; Йоан 2:24-25; I Кор. 2:10-11 / 3 Кол. 1:16; Бит. 1:2 / 4 Мат. 28:19

 

12 Въпрос: Какво представляват Божиите декрети?

Отговор: Божиите декрети са мъдри, суверенни и святи решения на Неговата воля1, чрез които през цялата вечност, за Своя собствена слава, Той неотменно е предопределил всичко, което ще се случи във времето2, особено относно ангелите и хората.

1 Еф. 1:11; Римл. 11:33; 9:14-15,18 / 2 Еф. 1:4,11; Римл. 9:22-23; Пс. 33:11

 

13 Въпрос: Какво по-специално е постановил Бог в декрет относно ангелите и хората?

Отговор: Чрез вечен и неотменим декрет, воден от Своята любов, за възхвала на славната Си благодат, която се разкрива в определеното време, Бог е избрал някои ангели за слава1; и в Христос е избрал някои хора за вечен живот, както и средствата за постигането му2. Също така, в съгласие със суверенната Си сила и с необятния замисъл на Своята воля (чрез която Той дарява или оттегля благосклонността Си както Му е угодно), Бог е отминал останалите хора и ги е предназначил на опозорение и гняв заради греховете им за възхвала на славното Си правосъдие3.

1 I Тим. 5:21 / 2 Еф. 1:4-6; II Сол. 2:13-14 / 3 Римл. 9:17-18,21-22; Мат. 11:25-26; II Тим. 2:20; Юда 1:4; I Петър 2:8

 

14 Въпрос: Как Бог изпълнява Своите декрети?

Отговор: Бог изпълнява Своите декрети чрез сътворението и провидението, съгласно безгрешното Си предузнание и суверенното и неотменимо решение на Своята воля1.

1 Еф. 1:11

 

15 Въпрос: Какво представлява сътворението?

Отговор: Сътворението е онова Божие дело, при което в самото начало, посредством Своето мощно слово, Бог е направил от нищо света и всичко в него. Сътворил го е за Себе Си, в продължение на шест дни, и всичко, създадено от Него, е много добро1.

1 Бит. 1 гл.; Евр. 11:3; Пр. 16:4

 

16 Въпрос: Как Бог сътворява ангелите?

Отговор: Бог сътворява всички ангели1 като духове2 безсмъртни3, святи4, с превъзходно знание5 и могъща сила6, за да изпълняват Неговите заповеди и да прославят името Му7; но все пак и с възможността да се променят8.

1 Кол. 1:16 / 2 Пс. 104:4 / 3 Мат. 22:30 / 4 Мат. 25:31 / 5 II Цар. 14:17; Мат. 24:36 / 6 II Сол. 1:7 / 7 Пс. 103:20-21 / 8 II Петър 2:4

 

17 Въпрос: Как Бог сътворява човека?

Отговор: След като създава всички други творения, Бог сътворява и човека мъж и жена1. Формира тялото на мъжа от пръстта на земята2, а жената от реброто на мъжа3, и им вдъхва жива, разумна и безсмъртна душа4. Бог ги сътворява по Своя образ5 в знание6, праведност и святост7; дава им Своя Закон, написан в сърцата им8, както и сила да го изпълняват9, а също и власт над другите творения10; но и с възможност да изпаднат грях11.

1 Бит. 1:27 / 2 Бит. 2:7 / 3 Бит. 2:22 / 4 Бит. 2:7; срв. с Йов 35:11; Екл. 12:7; Мат. 10:28; Лука 23:43 / 5 Бит. 1:27 / 6 Кол. 3:10 / 7 Еф. 4:24 / 8 Римл. 2:14-15 / 9 Екл. 7:29 / 10 Бит. 1:28 / 11 Бит. 3:6; Екл. 7:29

 

18 Въпрос: В какво се състои Божието провидение?

Отговор: Действията на Божието провидение се изразяват в Неговото пресвято1, премъдро2 и могъщо предпазване3 и господство4 над всичките Му творения; в направляването им и всички техни действия5, за Негова собствена слава6.

1 Пс. 145:17 / 2 Пс. 104:24; Ис. 28:29 / 3 Евр. 1:3 / 4 Пс. 103:19 / 5 Мат. 10:29-31; Бит. 45:7 / 6 Римл. 11:36; Ис. 63:14.

 

19 Въпрос: В какво се състои Божието провидение спрямо ангелите?

Отговор: Чрез Своето провидение Бог допусна някои от ангелите умишлено и невъзвратимо да изпаднат в грях и осъждение1, като контролира и направлява този процес, както и всичките им грехове, с цел Своята собствена прослава2. Останалите ангели Той утвърди в святост и щастие3, като ги употребява4 според волята Си, за разпоредители на Своята мощ, милост и правосъдие5.

1 Юда 1:6; II Петър 2:4; Евр. 2:16; Йоан 8:44 / 2 Йов 1:12; Мат. 8:31 / 3 I Тим. 5:21; Марк 8:38; Евр. 12:22 / 4 Пс. 104:4 / 5 IV Цар. 19:35; Евр. 1:14

 

20 Въпрос: В какво се състои Божието провидение спрямо човека в състоянието, в което той бе създаден?

Отговор: Божието провидение спрямо човека в състоянието, в което той бе създаден, се изразява в неговото поставяне в райската градина и в служението да се грижи за нея, в даряването му със свобода да яде от плодовете на земята1, в поставянето на творенията под негова власт2, във въвеждането на брака в негова помощ3, в допускането му до общение с Бога4, в установяването на ден за почивка5, в сключването с него на завет на живот, при условие, че той отвръща с лично, съвършено и постоянно послушание6, за което бе залог дървото на живота7; както и в забраната за човека да яде от дървото за познаване на доброто и злото, скрепена със смъртна заплаха8.

1 Бит. 2:8,15-16 / 2 Бит. 1:28 / 3 Бит. 2:18 / 4 Бит. 1:26-29; 3:8 / 5 Бит. 2:3 / 6 Гал. 3:12; Римл. 10:5 / 7 Бит. 2:9 / 8 Бит. 2:17

 

21 Въпрос: Устоя ли човекът в състоянието, в което Бог първоначално го създаде?

Отговор: Нашите първи родители, на които бе дадена свобода да проявяват собствената си воля, посредством изкушението на Сатана престъпиха Божията заповед като ядоха от забранения плод и по този начин промениха състоянието на невинност, в което бяха създадени1.

1 Бит. 3:6-8,13; Екл. 7:29; II Кор. 11:3

 

22 Въпрос: Изпада ли целият човешки род в това първо прегрешение?

Отговор: Тъй като заветът, сключен с Адам като представител на човешкия род, не се отнася само за него, а и за потомството му, всички хора, произхождащи от него чрез естествено раждане1, съгрешиха в него и изпаднаха заедно с него в онова първо прегрешение2.

1 Деян. 17:26 / 2 Бит. 2:16-17; Римл. 5:12-20; I Кор. 15:21-22

 

23 Въпрос: До какво състояние довежда човека грехопадението?

Отговор: Грехопадението довежда човека до състояние на грях и злочестие1.

1 Римл. 5:12; 3:23

 

24 Въпрос: Какво представлява грехът?

Отговор: Грях е всяко неподчинение или престъпване на който и да било Божи закон, даден като ръководно правило за разумните създания1.

1 I Йоан 3:4; Гал. 3:10,12

 

25 Въпрос: В какво се състои греховността на състоянието, в което изпадна човекът?

Отговор: Греховността на състоянието, в което изпадна човекът, се състои във вината за първия грях на Адам1, в липсата на онази праведност, в която той бе създаден, и в покварата на човешкото естество. Поради всичко това той изобщо не желае, не е способен и се противопоставя на каквото и да било духовно добро и е напълно склонен към всяко зло, и то постоянно2. Общоприето е това състояние да се нарича първороден грях от него произтичат всички действителни грехове3.

1 Римл. 5:12,19 / 2 Римл. 3:10-19; Еф. 2:1-3; Римл. 5:6; 8:7-8; Бит. 6:5 / 3 Яков 1:14-15; Мат. 15:19

 

26 Въпрос: Как първородният грях се предаде от първите ни родители на тяхното потомство?

Отговор: Първородният грях се предаде от първите ни родители на тяхното потомство чрез естественото раждане по плът. Така всички, които произхождат от тях по този начин, са заченати и родени в грях1.

1 Пс. 51:5; Йов 14:4; 15:14; Йоан 3:6

 

27 Въпрос: Какви злочестия донесе грехопадението на човешкия род?

Отговор: Грехопадението доведе човешкия род до загуба на общението с Бога1, то предизвика неодобрението и проклятието на Бога. Така ние по природа сме чеда на гнева2, роби на Сатана3 и справедливо сме подложени на всяко наказание в този и в идния свят4.

1 Бит. 3:8,10,24 / 2 Еф. 2:2-3 / 3 II Тим. 2:26 / 4 Бит. 2:17; Плач Йер. 3:39; Римл. 6:23; Мат. 25:41,46; Юда 1:7

 

28 Въпрос: Какви са наказанията за греха в този свят?

Отговор: Наказанията за греха в този свят са или вътрешни помрачен разум1, развратен ум2, силна заблуда3, закоравяване на сърцето4, угризения на съвестта5, срамни страсти6; или външни Божие проклятие над творенията заради нас7, както и всякакви други злини, които се стоварват върху тялото ни, името, имота, взаимоотношенията и професията ни8, наред със самата смърт9.

1 Еф. 4:18 / 2 Римл. 1:28 / 3 II Сол. 2:11 / 4 Римл. 2:5 / 5 Ис. 33:14; Бит. 4:13; Мат. 27:4 / 6 Римл. 1:26 / 7 Бит. 3:17 / 8 Втор. 28:15-18 / 9 Римл. 6:21,23

 

29 Въпрос: Какви са наказанията за греха в идния свят?

Отговор: Наказанията за греха в идния свят са вечно отделяне от носещото утеха присъствие на Бога и най-мъчителни изтезания на душата и тялото в огъня на ада, които продължават без прекъсване, завинаги.1

1 II Сол. 1:9; Марк 9:43-44,46,48; Лука 16:24

 

30 Въпрос: Оставя ли Бог целия човешки род да загине в състоянието на грях и злочестия?

Отговор: Бог не оставя целия човешки род да загине в състоянието на грях и злочестия1, в което хората изпаднаха, нарушавайки първия Завет, наричан най-общо Завет на дела2. Воден от Своята любов и милост, Бог избавя избраните от Него от това състояние и ги довежда до спасение чрез вторият Завет, наричан най-общо Завет на благодат3.

1 I Сол. 5:9 / 2 Гал. 3:10,12 / 3 Тит 3:4-7; Гал. 3:21; Римл. 3:20,8-9

 

31 Въпрос: С кого е сключен Заветът на благодат?

Отговор: Заветът на благодат е сключен с Христос като втория Адам и чрез Него с всички избрани като Негово потомство1.

1 Гал. 3:16; Римл. 5:15-21; Ис. 53:10-11

 

32 Въпрос: Как се изявява Божията благодат във втория Завет?

Отговор: Във втория Завет Божията благодат се изразява в това, че Бог безвъзмездно предоставя и предлага на грешниците Посредник1, както и живот и спасение чрез Него2. Изисквайки вяра като условие да ги направи участници в Него3, Бог обещава и изпраща Святия Си Дух4 на всички избрани от Него, за да изработи у тях тази вяра5, наред с всички други спасително-благодатни дарове6, и да им даде способност за всяко свято послушание7 като свидетелство за истинността на тяхната вяра8 и благодарността им към Бога9 и като начинът, посочен от Него за тяхното спасение10.

1 Бит. 3:15; Ис. 42:6; Йоан 6:27 / 2 I Йоан 5:11-12 / 3 Йоан 3:16; 1:12 / 4 Пр. 1:23 / 5 II Кор. 4:13 / 6 Гал. 5:22-23 / 7 Йез. 36:27 / 8 Яков 2:18,22 / 9 II Кор. 5:14-15 / 10 Еф. 2:18

 

33 Въпрос: Винаги ли заветът на благодат е бил осъществяван по един и същ начин?

Отговор: Заветът на благодат не е бил осъществяван винаги по един и същ начин бил е изпълняван различно в Старозаветния и Новозаветния период1.

1 II Кор. 3:6-7,21-22

 

34 Въпрос: Как Заветът на благодат е бил осъществяван в Старозаветния период?

Отговор: В Старозаветния период Заветът на благодат е бил осъществяван чрез обещания1, пророчества2, жертвоприношения3, обрязване4, чрез Пасхата5 и други преобрази и наредби; като всяко от тях е прототип на идващия Христос. За онова време те са били достатъчни за изграждането у избраните на вяра в обещания Месия6, чрез Когото тогава те са получавали пълно опрощение на греховете си и вечно спасение7.

1 Римл. 15:8 / 2 Деян. 3:20-24 / 3 Евр. 10:1 / 4 Римл. 4:11 / 5 I Кор. 5:7 / 6 Евр. 8,9,10,11,13 гл. / 7 Гал. 3:7-9,14

 

35 Въпрос: Как Заветът на благодат се осъществява в Новозаветния период?

Отговор: В Новозаветния период, когато Христос, същността на Завета, е изявен, същият Завет на благодат се осъществява и трябва да продължава да се осъществява чрез проповядване на Словото1 и чрез отслужване на тайнствата водно Кръщение2 и Господна вечеря3, в които благодатта и спасението се разкриват по-пълно, с повече доказателства и по-ефективно пред всички народи4.

1 Марк 16:15 / 2 Мат. 28:19-20 / 3 I Кор. 11:23-25 / 4 II Кор. 3:6-9; Евр. 8:6,10-11; Мат. 28:19

 

36 Въпрос: Кой е Посредникът на Завета на благодат?

Отговор: Единственият Посредник на Завета на благодат е Господ Исус Христос1, Който, като вечен Син на Бога, единосъщен и равен с Отца2, когато настъпи определеното време, стана човек3 е и продължава да бъде Бог и човек, да притежава две напълно различни естества, но свързани в една Личност, завинаги4.

1 I Тим. 2:5 / 2 Йоан 1:1,14; 10:30; Фил. 2:6 / 3 Гал. 4:4 / 4 Лука 1:35; Римл. 9:5; Кол. 2:9; Евр. 7:24-25

 

37 Въпрос: Как Христос, Божият Син, стана човек?

Отговор: Христос, Божият Син, стана човек, като прие истинско тяло и разумна душа1 Той бе заченат чрез силата на Святия Дух в утробата на девицата Мария, от нейното естество и бе роден от нея2, но без грях3.

1 Йоан 1:14; Мат. 26:38 / 2 Лука 1:27,31,35,42; Гал. 4:4 / 3 Евр. 4:15; 7:26

 

38 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде Бог?

Отговор: Необходимо бе Посредникът да бъде Бог, за да може да подкрепи и предпази човешкото естество да не попадне под ударите на безграничния Божи гняв и да не рухне пред силата на смъртта1; за да се придаде стойност и ефективност на Неговите страдания, на послушанието и ходатайството Му2; също така, за да може Той да удовлетвори Божието правосъдие3, да осигури благосклонността Му4, да откупи избрани хора5 и да им даде Духа Си6, да победи всичките им врагове7 и да ги доведе до вечно спасение8.

1 Деян. 2:24-25; Римл. 1:4; 4:25; Евр. 9:14 / 2 Деян. 20:28; Евр. 9:14; 7:25-28 / 3 Римл. 3:24-26 / 4 Еф. 1:6; Мат. 3:17 / 5 Тит 2:13-14 / 6 Гал. 4:6 / 7 Лука 1:68-69,71,74 / 8 Евр. 5:8-9; 9:11-15

 

39 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде човек?

Отговор: Необходимо бе Посредникът да бъде човек, за да издигне нашето естество1, да ни покаже послушание пред Закона2, да понесе страдания и да ходатайства за нас в нашето естество3, сам да изпита немощите ни4; така че да можем да получим осиновение5, утешение и достъп да пристъпваме с дързост към престола на благодатта6.

1 Евр. 2:16 / 2 Гал. 4:4 / 3 Евр. 2:14; 7:24-25 / 4 Евр. 4:15 / 5 Гал. 4:5 / 6 Евр. 4:16

 

40 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде Бог и човек, в една личност?

Отговор: Необходимо бе Посредникът, който трябваше да примири Бога и човека, сам да бъде Бог и човек, и то в една личност, за да може присъщите действия на всяко от тези естества да бъдат приети от Бога в наша полза1 и ние да уповаваме на тях като на действия, извършени от една цялостна личност2.

1 Мат. 1:21,23; 3:17; Евр. 9:14 / 2 I Петър 2:6

 

41 Въпрос: Защо нашият Посредник бе наречен Исус?

Отговор: Нашият Посредник бе наречен Исус, защото спасява избраните от греховете им1.

1 Мат. 1:21

 

42 Въпрос: Защо нашият Посредник бе наречен Христос?

Отговор: Нашият Посредник бе наречен Христос, защото беше помазан със Святия Дух без ограничение1 и така бе отделен и получи всяка власт и способност2, за да изпълни служението на Пророк3, Свещеник4 и Цар на Своята Църква5, в състояние както на Своето смирение, така и в Своята прослава.

1 Йоан 3:34; Пс. 45:7 / 2 Йоан 6:27; Мат. 28:18-20 / 3 Деян. 3:21-22; Лука 4:18,21 / 4 Евр. 5:5-7; 4:14-15 / 5 Пс. 2:6; Мат. 21:5; Ис. 9:6-7; Фил. 2:8-11

 

43 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Пророк?

Отговор: Христос изпълнява служението на Пророк, като разкрива на Църквата1, през всички векове, по различни начини2, чрез Своя Дух и Словото Си3, цялостната воля на Бога4 относно всичко, необходимо за наставлението и спасението на вярващите5.

1 Йоан 1:18 / 2