Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 
 
"Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден."
       Йоан 6:44
 
  Новото в сайта
   
СУВЕРЕННОСТТА НА БОГА
Артър Пинк 1886 - 1952
 
УЕСТМИНСТЪРСКА ИЗПОВЕД НА ВЯРАТА - 1647 Г.
 
"СИГУРНОСТТА И СВОБОДАТА
НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ"

Чарлз Спърджън 1834  - 1892
 
"СМИРЕНИЕТО"
Андрю Мъри 1828  - 1917
 
"ПИСМА"
Джон Нютън 1725  - 1807
 
"ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО"
Фредерик Майер 1847 - 1929
 
"ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА"
Самюел Ръдърфорд 1600  - 1661
 
"РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА"
Матю Хенри 1662  - 1714

"Чудна благодат"
/ Историята и Богословието на Калвинизма /
 
 
 
  ПОРЕДИЦА - "Основни учения на Реформацията"
 
 "И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .
Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква. "

Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I  1856 г.

"Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго."

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография 1897 г.
 

 
Жан Калвин
 
 
 
 Институти на християнската религия
9. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ БЪДЕЩИЯ ЖИВОТ.
(Чрез нашите скърби Бог ни отучва от прекомерна любов към настоящия живот, 1-2)
1. Суетата на този живот

Каквато и да е скръбта, която идва върху нас, винаги трябва да осъзнаваме, че нейната цел е да бъдем научени да презираме настоящия, и с това да бъдем подтикнати да се стремим към бъдещия живот. Защото, тъй като Бог добре знае колко силна естествена склонност имам към робска любов към този свят, за да ни предпази от твърде силна привързаност към него, използва най-подходящото средство да ни върне при Себе Си и да ни отърси от нашата заспалост. Наистина, всеки от нас смята, че се стреми и цели през целия си живот към небесно безсмъртие. Защото не искаме да срамуваме да се приравняваме с най-нисшите животни; чието положение не би било по-ниско от нашето, ако нямахме надежда за безсмъртие отвъд гроба. Но когато видите мислите, желанията и действията на всеки човек, в тях не виждате нищо друго освен земята. От това идва нашата глупост; нашите умове са така заслепени от блясъка на богатството, властта и почестите, че не виждат по-далеч от тях. Сърцето също, изпълнено с алчност, амбиции и похот, натежава и не може да се издигне над тях. Накратко, цялата душа, впримчена от примамките на плътта, търси своето щастие на земята. За да се справи с тази болест, Господ прави Своите хора чувствителни за празнотата на настоящия живот чрез постоянни доказателства за неговите нещастия. Така, за да не могат да си въобразяват дълбок и вечен мир в този живот, Той често допуска те да бъдат удряни от война, смутове или грабежи, или да бъдат смущавани от други наранявания. За да не копнеят твърде ревностно по мимолетни и гниещи богатства, или да уповават на тези, които вече притежават, Той ги спохожда с лишения, или поне ги ограничава до умерена издръжка, понякога чрез заточение, понякога чрез безплодие, понякога чрез пожари или други средства. За да не се впускат с твърде голямо задоволство в предимствата на семейния живот, Той или ги измъчва с лошо поведение от техните съпруги, или ги смирява чрез нечестието на техните деца, или ги наскърбява с лишения. Но във всичко това Той е щедър към тях, за да не се изпълнят с щеславие, или да се възвисят със самонадеяност, като чрез болестите и опасностите, които поставя видимо пред тях, им показва колко нестабилни и мимолетни са всички блага, за които смъртните хора копнеят.

Ние имаме голяма полза от дисциплината на кръста, когато се учим, че сам по себе си този живот е неспокоен, пълен с трудности, нещастен по безброй начини, и очевидно по никакъв начин не е щастлив; че тези неща, които се смятат за благословения, са несигурни, мимолетни, празни и опорочени от голям примес на зло. От това заключаваме, че всичко, което трябва да очакваме или да се надяваме тук, е борба; че когато мислим за венеца, трябва да издигнем очите си към небето. Защото трябва да знаем, че нашият ум никога не се издига сериозно да желае и да се стреми към бъдещето, докато не се научи да презира настоящия живот.

2. Нашата склонност да не забелязваме празнотата на този живот

Защото няма средно положение между тези две неща: Или трябва земята да бъде лишена от стойност в нашата оценка, или да ни държи заробени чрез прекомерната любов към нея. Следователно, ако се стремим към вечността, трябва внимателно да се борим да се отървем от тези окови. Нещо повече, тъй като настоящият живот ни привлича с много примамки, и ни ласкае с подобие на наслада, благодат и сладост, за нас е от голямо значение да се отърсим от неговите прелести. Защото, кажете ми, какво ще стане, ако се наслаждаваме на непрекъснати почести и щастие, когато дори постоянната подбуда на скърбите не може да ни издигне до истинско осъзнаване на нашето нещастие?

Не само учените знаят, че човешкият живот е като дим или сянка; дори сред най-простите няма по-известна поговорка от тази. Като смятат, че е много полезно да познават тази истина, хората я представят в много популярни изрази. Въпреки това няма истина, върху която да размишляваме по-небрежно, или по-често да забравяме. Защото ние всички замисляме нашите действия така, като че ли нашето безсмъртие се намира на земята. Признавам, че когато виждаме погребение, или вървим из гробище, когато образът на смъртта се представя пред очите ни, ние възхитително философствуваме върху празнотата на живота. Всъщност не винаги правим това, защото тези неща често нямат никакво въздействие върху нас. Но в най-добрия случай нашето философствуване е само за миг. То изчезва веднага когато обърнем гръб, и от него не остава нито следа; накратко, то отминава като аплодисментите в театъра след приятно представление. Като забравяме не само за смъртта, но и самото смъртно естество, като че ли до нас не са достигали даже слухове за него, ние си позволяваме бездейна самоувереност, като че ли очакваме земно безсмъртие. Между другото, ако някой се намеси с думите, че човекът е временно създание, ние наистина признаваме тази истина, ние не й обръщаме внимание, и мисълта за неизменността продължава да държи нашите умове. Тогава кой може да отрече, че за всички нас е от най-голяма важност не само да бъдем увещавани с думи, но и да бъдем уверявани с всяка възможна опитност за нещастното състояние на нашия земен живот; тъй като дори когато сме убедени, ние не перставаме да гледаме на него с порочно, глупаво възхищение, като че ли той съдържа в себе си всичко добро? Но ако Бог смята за необходимо да ни обучава така, нашето задължение трябва да бъде да Го слушаме, когато ни призовава и ни разтърсва от нашата тъпота, за да се научим да презираме света и да се стремим с цяло сърце към бъдещия живот.

(Правилната оценка на настоящия живот, който е преходен и незадоволителен, ни води да се съсредоточаваме върху идещия живот, 3-6)
3. Благодарност за земния живот!

Все пак презрението, в което вярващите трябва да се обучават относно настоящия живот, не трябва да бъде такова, че да поражда омраза към него или неблагодарност към Бога. Този живот, макар да изобилствува с всякакви нещастия, правилно се нарежда сред Божиите благословения, които не трябва да бъдат презирани. Следователно, ако не осъзнаваме Божията доброта в него, ние сме виновни за голяма неблагодарност към Бога. Особено за вярващите той трябва да бъде доказателство за Божието благоволение, тъй като е изцяло направен да подпомага тяхното спасение. Преди открито да изяви наследството на небесната слава, Бог благоволява да се изяви пред нас като Баща чрез малки свидетелства, а именно, благословенията, с които всекидневно ни дарява. Следователно, ако този живот служи да ни запознае с Божията доброта, трябва ли да го презираме, като че ли не съдържа и частица добро? Затова трябва да бъдем привързани към него по такъв начин, че да го нареждаме сред онези дарби на Божието снизхождение, които по никакъв начин не трябва да презираме. Дори да нямаше доказателства за това в Писанието (там те са най-многобройни и ясни), пак самото естество ни подтиква да отправяме благодарности към Бога за това, че ни довел в светлината, дал ни е да я използваме и ни е дарил с всякакви средства за нейното запазване.

Има и по-висша причина, когато размислим, че тук биваме подготвяни за славата на небесното царство. Защото Господ е определил онези, които в крайна сметка ще бъдат увенчани в небето, преди това да водят война на земята, за да не тържествуват преди да са преодолели трудностите на войната и са постигнали победата.

Друга причина е, че тук започваме да предвкусваме по различни начини Божието благоволение, за да бъдат нашата надежда и желание подготвени за неговото пълно проявление. Тъй като веднъж сме заключили, че нашият земен живот е дар от Божията милост, към която според нашето задължение трябва да отправяме благодарности, сега ще слезем до разглеждане на неговото най-нещастно състояние, и така ще избегнем прекаленото увлечение по него, към което, както вече казах, сме естествено уязвими.


За да прочетете цялата глава с всички раздели:
"Институти на християнската религия" книга 3 гл. 9 | съдържание 
 
 
 
  Изповед на вярата
 
 
Уестминстърска изповед на вярата - 1647 г.
              - текст 
              - аудио
 
 
  Избрано за вас
 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
     
     
   


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Баща, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Бащата преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Бащата, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Бащата.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Бащата изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Бащата и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Баща Вседържителя, Творец на небето и земята.
2. И в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:
3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,
5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,
6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Баща Всемогъщия.
7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
8. Вярвам в Светия Дух.
9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква,
в общението на светиите,
10. в опрощаването на греховете,
11. във възкресението на плътта (на мъртвите),
12. във вечния живот. Амин.

 
 
   Татко наш
 

  Татко наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля,

както на небето така и на земята;

  Дай ни днес ежедневния хляб;

  и прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите длъжници;

  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.

                                                                                                                    
Матей 6:9-13

 
 
 
"...Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона.
И трябва да бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но много малко наистина Го почитат.
Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но искреността на сърцето е рядка."

                            Жан Калвин    "Институти..." 1:2
 
 
 
 
 
Share |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
Томас Мантън
 
 
Уилям Перкинс 
 
Ричард Бакстър
 
Хорациус Бонар
 
Уилям Гътри
 
Джеремая Бъроуз
 
 497г. РЕФОРМАЦИЯ - 2014 г.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
495г. от Реформацията
 
 
 
 
 
ЗА ПОКАЯНИЕТО - PDF
 
 
"Те тръгнаха и проповядваха покаяние."   Марк 6:12
 
 
 
 


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние."

 Матей 9:13


"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние"

Лука 15:17

 

 
 
 
Божията любов
 
 
 
Свидетелства за Божия слава - текст, аудио и видео
  Господи, благослови България! - телевизионно благовестие      
  Вероучение за деца - видео курс по учебника на П. Бобчев от 1941 г.      
  За ересите - за някои от най-разпространените ереси в България      
eXTReMe Tracker
www.dtjarava.eu - Димитър Тодоров - Жарава, бащата на българската анимация разказва стъпка по стъпка историята на създаването и официално през 1948 г.