Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 
 
"Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден."
       Йоан 6:44
 
  Новото в сайта
   
 
СУВЕРЕННОСТТА НА БОГА
Артър Пинк 1886 - 1952
 
УЕСТМИНСТЪРСКА ИЗПОВЕД НА ВЯРАТА - 1647 Г.
 
"СИГУРНОСТТА И СВОБОДАТА
НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ"

Чарлз Спърджън 1834  - 1892
 
"СМИРЕНИЕТО"
Андрю Мъри 1828  - 1917
 
"ПИСМА"
Джон Нютън 1725  - 1807
 
"ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО"
Фредерик Майер 1847 - 1929
 
"ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА"
Самюел Ръдърфорд 1600  - 1661
 
"РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА"
Матю Хенри 1662  - 1714

"Чудна благодат"
/ Историята и Богословието на Калвинизма /
 
 
 
  ПОРЕДИЦА - "Основни учения на Реформацията"
 
 "И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .
Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква. "

Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I  1856 г.

"Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго."

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография 1897 г.
 

 
Жан Калвин
 
 
 
 Институти на християнската религия
16. ОПРОВЕРГАВАНЕ НА КЛЕВЕТИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ДА СЕ ХВЪРЛИ ОМРАЗА ВЪРХУ ТОВА УЧЕНИЕ.

1. Дали учението за оправданието премахва добрите дела?

Нашето последно изречение може да опровергае безсрамните клевети на някои безбожни хора които ни обвиняват, първо, че унищожаваме добрите дела и водим хората настрана от вършенето на добри дела, когато казваме, че хората не биват оправдани и не заслужават спасение чрез дела; и второ, че правим средството за оправдание твърде лесно, когато казваме, че то се състои в безплатно прощаване на греховете, и така подмамваме хората да грешат, към което те и без това са твърде склонни. Както казах, тези клевети са достатъчно опровергани от едно-единствено изречение; но все пак накратко ще отговоря и на двете. Обвинението е, че оправданието чрез вяра унищожава добрите дела.

Няма да описвам колко ревностни за добри дела са хората, които така ни обвиняват. Ние ще им оставим свободата да отправят такива обвинения, както те са си присвоили свободата да заразяват целия свят с мръсотията на своя живот. Те престорено се оплакват, че когато вярата е така възвеличавана, делата биват лишени от правилното им място. Но какво ще кажат, ако всъщност делата биват облагородени и установени? Ние не бълнуваме за вяра, която е лишена от добри дела, нито за оправдание, което може да съществува без тях; единствената разлика е, че докато признаваме, че вярата и делата са неизбежно свързани, ние все пак поставяме оправданието във вярата, не в делата. Лесно се обяснява как става това, ако се обърнем само към Христос, към Когото е насочена нашата вяра и от Когото тази вяра извлича цялата си сила.

Тогава защо биваме оправдани чрез вяра? Защото чрез вяра ние приемаме Христовата праведност, която единствена ни примирява с Бога. Но вие не можете да приемете тази вяра без в същото време да приемете освещението; защото Христос “стана за нас мъдрост, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор. 1:30). Следователно, Христос не оправдава човека без също да го освети. Тези две благословения са свързани с вечна и неразделна връзка. Той изкупва онези, които просвещава чрез Своята мъдрост; които изкупва, тях и оправдава; които оправдава, тях и освещава.

Но тъй като въпросът се отнася само за оправданието и освещението, нека да се ограничим до тях. Макар да ги разграничаваме, те двете се съдържат неразделно в Христос. И така, искате ли да придобиете оправдание в Христос? Трябва преди това да сте приели Христос. Но не можете да Го приемете без да станете съучастник в Неговото освещение; защото Христос не може да бъде разделен. Следователно, тъй като Господ не ни дава да се наслаждаваме на тези благословения без да сме Го приели, Той ни дава двете едновременно, и никога едното без другото. Така е явно колко вярно е, че ние се оправдаваме не чрез дела, но не и без тях, тъй като в участието в Христос, чрез което биваме оправдани, се съдържа също толкова освещение, колкото и оправдание.

2. Дали учението за оправданието задушава ревността за добри дела?

Също е напълно невярно, че умовете на хората биват възпирани от желание за добри дела, когато ги лишим от идеята за заслугите. Тук, между другото, читателят трябва да знае, че тези хора нелепо извеждат заслуги от наградата, както след това ще обясня по-ясно. Те си правят този извод, защото са невежи относно принципа, че и когато дава награда за делата, и когато дарява способността за добри дела, Бог само изявява Своята щедрост.

Засега нека е достатъчно само да разкрием слабостта на тяхното възражение. Това може да стане по два начина. Първо, те напълно се заблуждават, когато казват, че ако не се издигне надеждата за награда, никой не би имал старание за правилно поведение в живота. Защото ако всичко, което хората правят, когато служат на Бога, е да очакват награда, и да продават на Бога своя труд за Неговата награда, тогава те няма да спечелят много; Бог иска сърдечно поклонение, сърдечна любов; тоест, Той одобрява само поклонника, който не би престанал да Му се покланя, дори ако бъде премахната всяка надежда за награда.

Нещо повече, когато хората трябва да бъдат подтиквани, не може да има по-силна подбуда от тази, която следва от целта на нашето изкупление и призвание, както когато Божието Слово казва, че би било върховно безбожие и неблагодарност да не обичаме Този, “Който пръв ни обикна” (1 Йоан 4:19; ср. 5:10); че чрез “Христовата кръв” нашата съвест е очистена “от мъртви дела да служим на живия Бог” (Евр. 9:14); че е безбожно богохулство за човека да счита “кръвта на завета, с която е осветен, за просто нещо” (Евр. 10:29); че сме “освободени от ръката на неприятелите ни, за да Му служим без страх, в святост и правда пред Него, през всичките си дни” (Лука 1:74-75); “освободени от греха, станахме слуги на правдата” (Рим. 6:18); “нашето старо естество беше разпнато с Него,” за да “ходим в нов живот” (Рим. 6:4, 6). И отново, “ако сте съвъзкресени с Христос, търсете онова, което е горе” (Кол. 3:1-3), като сте странници в света и се стремите към небето, където е нашето съкровище (Мат. 6:20). “Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички хора, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки благословената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос” (Тит 2:11-13). “Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос” (1 Сол. 5:9). “Не знаете ли, че се храмове на Святия Дух,” които не трябва да осквернявате (1 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 6:16; Еф. 2:21)? “Някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа; ходете като деца на светлината” (Еф. 5:9; ср. 1 Сол. 5:4-5). “Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост” (1 Сол. 4:7). “Защото това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате” от нечисти пожелания (1 Сол. 4:3); ние имаме “свято призвание” (2 Тим. 1:9) и трябва да отговорим на него с чист живот. “Освободени от греха, станахте слуги на правдата” (Рим. 6:18). Може ли да има по-силен аргумент, който да ни подбужда към любов, от този на Йоан? “Понеже така ни е обикнал Бог, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг” (1 Йоан 4:11; ср. Йоан 13:34). “По това се разпознават Божиите деца и дяволските деца; никой, който не върши правда, не е от бога, нито оня, който не обича брата си” (1 Йоан 3:10; 2:10-11). Подобен е аргументът на Павел, “Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос?” (1 Кор. 6:15). “Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, са едно тяло, така е и Христос” (1 Кор. 12:12). Може ли да има по-силен подтик към святост отколкото когато Йоан ни казва, “И всеки, който тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист” (1 Йоан 3:3)? И както Павел ни казва, “Като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота” (2 Кор. 7:1); или когато чуем нашия Спасител да изявява Себе Си като пример за нас, който да следваме?

3. Божията почит и Божията милост като подбуди за действие: подчиняване на делата

Дадох тези няколко стиха като образец; защото ако изредя всички такива стихове, ще трябва да съставя цял том. Всички Апостоли изобилствуват с увещания, наставления и упреци с цел да обучат Божия човек за всяко добро дело, и то без да споменават за никакви заслуги. Нещо повече, техните главни увещания са основани върху истината, че без никакви наши заслуги, нашето спасение зависи от Божията милост. Така Павел, който в едно цяло послание твърди, че за нас няма надежда за живот извън Христовата правда, когато стига до увещанията, ни умолява чрез милостта, която Бог ни е дарил (Рим. 12:1). И наистина, тази единствена причина би трябвало да е достатъчно, за да бъде Бог прославен в нас. Но ако някой не желае така ревностно да прогласява Божията слава, все пак мисълта за Божията доброта е напълно достатъчен за да подбуди хората към добри дела (виж Chrysost. Homily in Genes.). Но тези хора, понеже като въвеждат идеята за заслугите, се опитват да извлекат някакво насилствено и робско покорство на Закона, ни обвиняват лъжливо, че тъй като не вървим по техния път, нямаме начин да увещаваме хората към добри дела. Като че ли Бог би се наслаждавал в такова служение, когато заявява, че обича доброволното даване, и забранява да Му се дава нещо с неохота или поради необходимост (2 Кор. 9:7).

Не казвам, че ще отхвърля всяко увещание, което Писанието използва, тъй като неговата цел е да не пропусне нито един начин за нашето съживяване. Защото то заявява, че наградата, която Бог ще даде на всеки човек, е според делата му; но първо, аз отричам, че това главният подтик, или дори че е подтик в много от случаите; и второ, не признавам, че това е подтик, от който да започнем. Нещо повече, аз твърдя, че това не дава никаква подкрепа на заслугите, които онези хора винаги проповядват. Ще видим това по-нататък. Накрая, няма полза от тази награда, ако преди това не сме приели учението, че биваме оправдани единствено чрез заслугите на Христос, приемани чрез вяра, а не чрез заслуги от дела; защото следването на благочестието може да бъде постигнато само от онези, които преди това са приели това учение.

Псалмистът красиво изявява това, когато се обръща към Бога по следния начин: “При Теб има прошка, за да Ти се боят” (Пс. 130:4). Защото той показва, че не може да има поклонение пред Бога без осъзнаване на Неговата милост, върху която поклонението бива основано и установено. Това заслужава особено внимание, тъй като ни показва не само че началото на дължимото поклонение пред Бога е увереността в Неговата милост; но и че страхът от Бога – който според папистите носи заслуги – не може да има правото на заслуги, поради очевидната причина, че самият той е основан върху прошката и освобождаването от греховете.
За да прочетете цялата глава с всички раздели:
"Институти на християнската религия" книга 3 гл. 16 | съдържание 
 
 
 
  Изповед на вярата
 
 
Уестминстърска изповед на вярата - 1647 г.
              - текст 
              - аудио
 
 
  Избрано за вас
 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
     
     
   


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Баща, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Бащата преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Бащата, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Бащата.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Бащата изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Бащата и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Баща Вседържителя, Творец на небето и земята.
2. И в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:
3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,
5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,
6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Баща Всемогъщия.
7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
8. Вярвам в Светия Дух.
9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква,
в общението на светиите,
10. в опрощаването на греховете,
11. във възкресението на плътта (на мъртвите),
12. във вечния живот. Амин.

 
 
   Татко наш
 

  Татко наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля,

както на небето така и на земята;

  Дай ни днес ежедневния хляб;

  и прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите длъжници;

  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.

                                                                                                                    
Матей 6:9-13

 
 
 
"...Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона.
И трябва да бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но много малко наистина Го почитат.
Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но искреността на сърцето е рядка."

                            Жан Калвин    "Институти..." 1:2
 
 
 
 
 
Share |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
Томас Мантън
 
 
Уилям Перкинс 
 
Ричард Бакстър
 
Хорациус Бонар
 
Уилям Гътри
 
Джеремая Бъроуз
 
 497г. РЕФОРМАЦИЯ - 2014 г.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
495г. от Реформацията
 
 
 
 
 
ЗА ПОКАЯНИЕТО - PDF
 
 
"Те тръгнаха и проповядваха покаяние."   Марк 6:12
 
 
 
 


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние."

 Матей 9:13


"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние"

Лука 15:17

 

 
 
 
Божията любов
 
 
 
 
         
         
         
eXTReMe Tracker
"Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден."       Йоан 6:44